Inleiding

De kadernota markeert normaliter de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Bij de kadernota stelt u de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt. In de afgelopen bestuursperiode is het kadernotadebat inhoudelijker en meer kaderstellend geworden en was er sprake van een doorlopende lijn naar het begrotingsdebat. Veelal konden uitgangspunten, gewenste intensiveringen en noodzakelijke extensiveringen, voor en na de zomer, in samenhang besproken worden.

Omdat het reguliere moment van de kadernota dit jaar zeer kort op de gemeenteraadsverkiezingen volgt, kiezen wij éénmalig voor een lichtere variant: de kaderbrief. Wij kiezen hiervoor, om zo voldoende tijd te nemen voor het bepalen van onze focus en bestuurlijke ambities voor de komende jaren. Het gevolg hiervan is dat het kaderstellende debat dit jaar plaatsvindt bij de Begroting 2019.

We stellen de Kaderbrief 2019 op om u hiermee te informeren over de financiële stand van zaken richting de Begroting 2019. Bij de Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige bestuursperiode, presenteerde het bestuur een sluitend meerjarenperspectief. In deze kaderbrief wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd: de invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht.

De kaderbrief bepaalt het beginsaldo van de Begroting 2019 en toont aan dat het financieel meerjarenperspectief onder invloed van deze ontwikkelingen in de jaren 2019 t/m 2021 beperkt positief blijft en daarna, door wegvallende precario inkomsten, vooralsnog negatief wordt. Meer dan het in kaart brengen van de invloed van deze ontwikkelingen wordt in deze kaderbrief (nog) niet gedaan. Een definitief sluitend meerjarenperspectief is aan de orde bij de Begroting 2019.

De Begroting 2019 wordt in november ter bestuurlijke besluitvorming aan u voorgelegd. Ter voorbereiding op de begroting en het integrale debat dat bij de begroting volgt, schetsen we in deze kaderbrief ook de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen.