Vermogenspositie

Onder 'weerstandsvermogen' geven wij inzicht in de vermogenspositie van de gemeente Dordrecht en de hierbij behorende ratio van het weerstandsvermogen. De vermogenspositie geeft onder meer inzicht in de mogelijkheden om incidentele knelpunten te kunnen opvangen, maar ook om toekomstige beleidswensen die om incidentele dekking vragen, te kunnen honoreren. De weerstandsratio bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om niet voorziene kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven.

In formulevorm gaat het hier om de ratio voor het weerstandsvermogen, te weten:

Ratio = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit

Sinds de Kadernota 2013, waarin het amendement 'Weerstandsvermogen 1,0' is aangenomen, is sturing op de normratio van ten minste 1,0 verankerd in ons financieel beleid.

In de voorbereiding op de Jaarstukken 2017 werken we met de volgende standen van de algemene reserves, het risicoprofiel en de weerstandsratio.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 1-1-2018

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad

30,5*

10,5

Algemene reserve Grondbedrijf

0,7**

8,6

Post onvoorzien

0

31,2

17,5***

1,8

* Het definitieve Jaarrekeningresultaat 2017 is nog niet opgenomen in het beeld, vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de resultaten uit diverse verbonden partijen.
** Bij de Kadernota/Begroting 2018 was de winstpotentie van het Grondbedrijf nog aanzienlijk hoger. Wij verwachtten toen een stand van deze reserve van € 6,2 miljoen. Door een tegenvallende aanbesteding van de brug bij Stadswerven, opname van kosten voor het geluidsscherm bij het Leerpark en een bijstelling van grondopbrengsten voor Stadswerven daalt de algemene reserve van het Grondbedrijf eind 2018 naar € 0,7 miljoen.
*** Gezamenlijke simulatie van risico's Stad en Grondbedrijf geeft een lager totaal risicoprofiel doordat de totale hoogte van het risicoprofiel gewogen wordt over een groter aantal risico's.