Benodigde indexaties uitgaven

Onder 'benodigde indexaties uitgaven' brengen wij de effecten van loon- en prijsontwikkelingen op de budgetten in de Begroting 2019 in beeld. Daarmee trekken wij de uitgaven in de Begroting “staand beleid” op van het prijspeil 2018 naar het prijspeil 2019. De index bestaat uit een nacalculatie van de loon- en prijsontwikkeling van de voorgaande jaren (2017 en 2018) en een raming van de index naar het begrotingsjaar (2019). De financiële effecten van de benodigde indexaties zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Onder de tabel volgt per onderdeel een toelichting.

Bedragen × € 1.000

Benodigde indexaties uitgaven

2019

2020

2021

2022

a. Indexering personele budgetten

€ 1.664-

€ 1.655-

€ 1.655-

€ 1.655-

b. Indexering prijsgevoelige budgetten

€ 1.482-

€ 1.490-

€ 1.431-

€ 1.415-

c. Indexering bijdragen gesubsidieerde instellingen

€ 1.160-

€ 1.161-

€ 1.160-

€ 1.193-

d. Indexering budgetten verbonden partijen

€ 2.227-

€ 2.206-

€ 2.196-

€ 2.180-

Som benodigde indexaties uitgaven

€ 6.533-

€ 6.512-

€ 6.442-

€ 6.443-

Saldo KB na indexaties uitgaven

€ 966

€ 2.786

€ 1.234

€ 3.037-

a. Indexering personele budgetten
De personele budgetten zijn met 3,5% geïndexeerd. Deze stijging bevat twee onderdelen. Een stijging van de pensioenpremie (werkgeversdeel) per 1 januari 2018 verklaart 1%. De CAO gemeenteambtenaren loopt tot en met 31 december 2018. Er is nog geen inhoudelijk inzicht op de effecten na deze datum, de verwachte loonstijging is voor nu gesteld op 2,5%.

b. Indexering prijsgevoelige budgetten
Bij de berekening van de indexering van de inkoop budgetten baseren wij ons op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Planbureau. Het percentage wordt bepaald aan de hand van een benodigde correctie van de jaren 2017 en 2018 en de verwachte inflatie in 2019. Op deze manier blijven we de daadwerkelijke index volgen. De meest recente CPI gegevens (CEP maart 2018) resulteren in een stijging van 2,5%. Dit percentage is opgebouwd uit een correctie van 2017 met – 0,2% (van 1,6% naar 1,4%) een correctie van 2018 met 0,3% (van 1,5% naar 1,9%) en een verwachte inflatie in 2019 van 2,4%.

c. Indexering subsidie budgetten
Bij de berekening van de loon- en prijsontwikkelingen bij gesubsidieerde instellingen gaan wij er van uit dat de kosten van de gesubsidieerde instellingen voor 75% loonafhankelijk en 25% prijsafhankelijk zijn. Waarbij voor de lonen wordt aangesloten op de ontwikkelingen uit de CAO voor gemeenteambtenaren en voor de prijzen op de CPI-index. Dit resulteert in een indexatie van 3,25%.

d. Indexering budgetten verbonden partijen
De budgetten voor verbonden partijen zijn met het zelfde percentage (3,25%) verhoogd als de subsidies. Het betreft hier enkel de budgetten die niet afkomstig zijn uit specifiek geoormerkte middelen, welke één op één worden doorgezet. Deze specifieke budgetten volgen de hoogte van de door de financier beschikbaar gestelde gelden.

Beslispunt 2: benodigde indexaties uitgaven

Wij stellen u voor om:

  1. De budgetten voor personeelskosten met 3,5% te indexeren.
  2. De prijsgevoelige budgetten met 2,5% te indexeren.
  3. De subsidie budgetten met 3,25% te indexeren.
  4. De budgetten voor verbonden partijen met 3,25% te indexeren.