Benodigde indexaties inkomsten (heffingen en tarieven)

Ongebonden heffingen

a. Onroerend zaakbelasting
In de Begroting "staand beleid" is geen inflatieverwachting meer opgenomen. Op basis van de meest recente inflatie (CPI) prognose blijkt, dat de OZB opbrengst voor 2019 met 2,5% moet worden gecorrigeerd om gelijke tred te blijven houden met de inflatie (berekening percentage is gelijk aan prijsgevoelige budgetten).

b. Overige ongebonden heffingen
Onder de overige ongebonden heffingen vallen precariobelasting en hondenbelasting. De precario tarieven op kabels en leidingen van nutsbedrijven zijn bevroren op het tarief dat gold op 10 februari 2016. Het tarief moet uiterlijk in 2022 zijn afgebouwd naar nul. Indexatie op de opbrengst van kabels en leidingen van nutsbedrijven behoort niet meer tot de mogelijkheden. Voor de overige precario opbrengsten stellen we voor een inflatiecorrectie toe te passen van 2,5%. Bij het bepalen van het tarief hondenbelasting 2018 is een aanname gedaan over het aantal (1.000) extra geregistreerde honden in 2018. Zolang het exacte aantal niet bekend is, is het niet opportuun om een inflatiecorrectie door te voeren op het tarief 2019. Het tariefvoorstel hondenbelasting 2019 zal binnen het gestelde kader in het amendement De vervuiler betaalt worden uitgewerkt.