Knelpunten

Binnen de huidige begroting zijn de onontkoombare knelpunten geïnventariseerd. Met betrekking tot deze knelpunten stellen wij voor om ze op te nemen in het meerjarenperspectief (kolom structurele dekking uit exploitatie). Zie daarvoor het onderstaande overzicht.

Bedragen x €

UIT EXPLOITATIE

Knelpunten

2019

2020

2021

2022

1.

Tekort kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

440.000

440.000

440.000

440.000

2.

Daling producten burgerzaken

255.000

320.000

320.000

410.000

3.

APV uitvoering en leges

550.000

550.000

550.000

550.000

4.

Areaaluitbreidingen

99.248

99.248

99.248

99.248

Totaal knelpunten

1.344.248

1.409.248

1.409.248

1.499.248

Hieronder volgt per knelpunt een nadere toelichting:

1. Tekort kwijtscheldingen afvalstoffenheffing
Kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing vrijwaren bepaalde groepen burgers op grond van hun betalings-capaciteit van het betalen van deze belasting. Het aantal kwijtscheldingen is een gevolg van autonome, nauwelijks beïnvloedbare, factoren.

De kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing zijn in het afgelopen decennium van € 1,0 miljoen naar circa € 1,5 miljoen gestegen. Hiervan kan € 440.000 niet meer worden opgevangen in de exploitatie van het product Afvalinzameling en -verwerking. Deze tegenvaller werd tot op heden gedekt uit de bestemmingsreserve Afval. Bij het huidige kostenniveau (inclusief overschrijding van € 440.000 per jaar) van het product Afvalinzameling en –verwerking is genoemde reserve in 2018 uitgeput. De tekorten worden dan afgewenteld op het rekeningresultaat c.q. de algemene stadsreserves. Met ingang van 2019 zal derhalve op andere wijze een oplossing gevonden moeten worden voor het afdichten van het structurele tekort als gevolg van kwijtscheldingen

Het tekort kan mogelijk verminderen, als de economie zich in gunstige zin blijft ontwikkelen. In Dordrecht heeft de economische opleving relatief later een positieve invloed op de positie van de sociaal zwakkeren dan in de rest van het land, maar uiteindelijk kan het ook hier doorwerken.

2. Daling producten burgerzaken
Digitalisering, outsourcing en wettelijke wijzigingen van gemeentelijke producten zorgen ervoor dat de legesopbrengsten de komende jaren sterk af zullen nemen. Dit geldt vooral voor de rij- en reisdocumenten. In de huidige begroting is slechts een deel van deze ontwikkelingen verwerkt. Het nadeel op de verminderde legesinkomsten is in 2019 € 110.000 en loopt op tot € 510.000 in 2022. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door de verminderde inzet van personeel. In 2019 is de besparing op personeelslasten voor gemeente Dordrecht € 35.000 oplopend tot € 210.000 in 2022.

In de afgelopen jaren is gebleken dat ontwikkelingen op het gebied van automatisering, wetgeving en digitale afname van de klant trager verlopen dan verwacht. Door deze vertraging en de vooralsnog beperkte winst vanuit deze ontwikkelingen levert digitalisering nog niet de verwachte winst op. Hierdoor wordt de efficiencywinst die eerder is ingerekend op dit moment nog niet behaald. De efficiency opbrengst zal vanaf 2020 geleidelijk worden gerealiseerd. Dit geeft een nadeel van € 125.000 in 2019 dat ieder jaar met circa € 22.500 afneemt.

De inzet voor social media was nog niet begroot en leidt daarom tot een personeel knelpunt. Het gebruik van social media leidt maar beperkt tot een vermindering van het aantal telefoongesprekken. De verwachting is dat het gebruik in de komende jaren verder zal toenemen, met name voor WhatsApp. De hieraan verbonden kosten zijn € 55.000.

3. APV uitvoering en leges
Het knelpunt is tweeledig. Er is sprake van stijgende uitvoeringskosten (€ 380.000) en de legesinkomsten blijven achter bij het in de begroting geraamde niveau (€ 250.000).

De gerealiseerde inkomsten uit leges voor APV-taken en uitvoering Bijzondere Wetten blijven al jarenlang ongeveer € 250.000 achter bij de geraamde inkomsten. Door de problematiek bij de WABO-leges is dat steeds onderbelicht gebleven. In de Kadernota 2018 zijn de inkomsten incidenteel verlaagd naar het realistische niveau, in afwachting van een verdere verkenning van de oplossingen van dit knelpunt en het hierna volgende knelpunt met betrekking tot de uitvoeringskosten.

Aan de stijgende uitvoeringskosten ligt een aantal ontwikkelingen ten grondslag. Met name de in Dordrecht geïntensiveerde aanpak van ondermijnende criminaliteit, toename in omvang van evenementen, meer bestuurlijke aandacht voor dossiers, uitgebreidere advisering, nieuwe regelgeving (AMvB brandveiligheid overige plaatsen) en een grotere regierol van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) (zoals het voorzitterschap in het dienstenoverleg en een uitbreidende loketfunctie) hebben geleid tot een intensivering van de taakuitvoering.

Door bijsturingsmaatregelen in de sfeer van kostenreductie (€ 50.000) en inkomstenverhoging (€ 30.000) kan het tekort worden teruggebracht tot € 550.000.

4. Areaaluitbreidingen
Dordrecht blijft zich ontwikkelen en hierbij wordt ook de openbare ruimte continu aangepast. Soms leidt dit tot een areaaluitbreiding voor het jaarlijks te onderhouden en te beheren areaal. De areaaluitbreidingen worden onderverdeeld in drie categorieën: (a) Stadsuitleg, (b) Herinrichting en (c) Wijkwensen. Wijkwensen vormt geen financieel knelpunt in deze kaderbrief.

(a) Stadsuitleg: vanwege het gunstige economische klimaat wordt op dit moment op diverse locaties in de stad gebouwd. Bijvoorbeeld bij de Westelijke Dordtse Oever waar de Wieldrechtse Zeedijk in 2018 wordt verbreed. Een fase verder in de ontwikkeling is inmiddels de Dordtse Kil III, waar de Safier en Spinel al zijn aangelegd. Nieuwe woonwijken beginnen ook vorm te krijgen, zoals de wijken Stadswerven en Wilgenwende. Na de aanleg van wegen volgen zaken zoals verlichting en het inzameling van afval. De openbare ruimte is dan soms al enige tijd in gebruik.
Bij elkaar bedraagt de areaaluitbreiding naar aanleiding van stadsuitleg vanaf 2019 € 88.994.

(b) Herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten: voor nieuwe projecten van deze categorie streven we naar budgettair neutrale aanpassingen van de openbare ruimte. Wanneer dat niet haalbaar is en de aanpassingen bedragen meer dan € 2.000, dan moet bij besluitvorming over het project vast staan wat het effect is op de kosten voor beheer en onderhoud. Dit jaar brengt een aantal kleine verschillen in het te beheren areaal, bijvoorbeeld door de aanleg van het parkeerterrein Steegoversloot. Bij elkaar bedraagt de areaaluitbreiding naar aanleiding van herinrichting vanaf 2019 € 10.254.

Voor het financieel perspectief ontstaat na verwerking van de knelpunten het volgende beeld:

Bedragen × € 1.000

Knelpunten

2019

2020

2021

2022

Som knelpunten

€ 1.344-

€ 1.409-

€ 1.409-

€ 1.499-

Saldo KB na knelpunten

€ 209

€ 1.966

€ 417

€ 3.944-

Beslispunt 4: knelpunten

Wij stellen u voor om de knelpunten en de financiële consequenties hiervan vast te stellen.