Sociaal

Meerjarenperspectief dienst Gezondheid & Jeugd
Op 14 december 2017 is het meerjarenperspectief "Duurzaam investeringen in onze jeugd" van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ besproken door het AB van de GR DG&J. Aan de gemeenteraden is vervolgens gevraagd om dit meerjarenperspectief vast te stellen. De "oude" Dordtse raad heeft hierover geen besluit genomen (zie RIS-dossier 2103867). Wel is al bij de Dordtse Begroting 2018 (jaarschijf 2018) gekozen om € 1,5 miljoen van de al eerder bekende stijging van € 2,2 miljoen te ramen. Het verschil tussen deze twee bedragen is opgenomen in het huidige risicoprofiel (onder het risico decentralisaties). Ook de bedragen uit de jaarschijven 2019 en 2020 van het meerjarenperspectief zijn verwerkt in voornoemd risico.

BTW-regime sport en sportaccommodaties
De gemeente Dordrecht heft voor sportaangelegenheden - net als de meeste gemeenten en andere exploitanten van sportaccommodaties - btw over haar diensten. Het heffen van btw is financieel gunstig vanwege de hoge investeringen, niet-kostendekkende tarieven en het verlaagde btw tarief over de ontvangsten. Een uitspraak van het Europese Hof in 2013 maakt dat de Nederlandse wetgeving hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2019 wordt aangepast. We keren dus terug naar de situatie van vóór 2002. Btw heffen over sportdiensten is dan alleen toegestaan als met die diensten winst wordt beoogd.

Het uitgangspunt lijkt dat alle gevolgen van de overgang naar een ander fiscaal regime voor gemeentes, sportstichtingen en sportverenigingen (grotendeels) worden gecompenseerd. Er wordt daarnaast naar verwachting niet teruggekomen op de in het verleden teruggevraagde btw (geen herziening). Er komt voor overheden een compensatieregeling in de vorm van een specifieke uitkering, maar het is nog onduidelijk hoe die zal worden ingevuld en welke knelpunten dat in de praktijk zal opleveren.

Voor sportverenigingen en stichtingen komt een subsidieregeling, waarbij 20% van de investering in de bouw en groot onderhoud van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen subsidiabel is. Daarnaast is aanvullend subsidie op verduurzaming mogelijk.

De beschikbare budgetten lijken op basis van vooronderzoeken echter onvoldoende en leiden tot onzekerheid. Dit geldt ook voor het budget dat beschikbaar komt voor stichtingen en verenigingen in de vorm van genoemde subsidieregeling. Het risico bestaat daarom uit onvolledige compensatie. Ook is geen sprake van compensatie van de btw op de reguliere exploitatiekosten van sportstichtingen. Dit zal voor de meeste sportstichtingen nadelig zijn ten opzichte van de huidige situatie.

Naar verwachting zal in de Meicirculaire 2018 weer meer duidelijkheid worden gegeven over deze ontwikkeling.

Toekomstvisie sportparken
In november 2017 is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente en De Paraplu over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan een nieuw complex met bijbehorende voorwaarden. Met het sluiten van het akkoord kwam er pas echt ruimte en richting voor de benodigde vervolgstappen richting een kredietaanvraag. De complexiteit van de stappen maakte een kredietaanvraag voor de verkiezingen onhaalbaar. Daarnaast is duidelijk geworden dat de financiële haalbaarheid in het geding is gekomen en er een aanvullende bijdrage van de gemeente gewenst is. Het nieuwe college wacht op een voorstel van De Paraplu om dit expliciet te maken. De exacte besteding van het beschikbare krediet en de timing zijn om die reden nog niet duidelijk.

Rijksmiddelen BUIG en WSW
De rijksmiddelen voor de bijstand (BUIG) lijken zich met name vanaf 2020 positief te ontwikkelen, voornamelijk als gevolg van forse jaarlijks aan te vragen vangnetuitkeringen. De rijksmiddelen op de WSW laten juist een verdere afname zien ten opzichte van eerdere reeksen. Bij de Begroting 2019 zullen we de meerjarige gemeentelijke bijdragen op de bijstandsmiddelen en de WSW-middelen, in combinatie met het risicoprofiel op bijstandsuitkeringen, opnieuw herijken.

Evaluatie Energiehuis
Bij het raadsbesluit inzake het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het Energiehuis naar Kunstmin, is besloten dat de exploitatie geëvalueerd zou worden. De rapportage wordt volgens afspraak opgeleverd in de loop van het tweede kwartaal van 2018. De evaluatie richt zich op vier deelvragen:

  • Is er sprake van een gezonde financiële exploitatie?
  • Is er sprake van synergie tussen de partners?
  • Levert het Energiehuis een bijdrage aan het cultuurbeleid van de gemeente Dordrecht?
  • In welke mate is er sprake van een tekort op de vervangingsinvesteringen in gebouw en techniek en hoe kan dat worden afgedekt?

Bij het schrijven van deze kaderbrief was de evaluatie Energiehuis nog niet beschikbaar. De verwachting is dat de uitkomsten hiervan leiden tot aanbevelingen en scenario's waarvoor zowel incidenteel als structureel budget nodig is. In deze fase zijn hiervoor nog geen bedragen te geven.