Fysiek

Boomziekten
In Dordrecht heersen diverse boomzieken zoals de Iepziekte, Watermerkziekte, Kastanjebloedingsziekte, Massariaziekte (platanen) en de Essentaksterfte. Deze ziekten tasten een groot deel van ons bomenbestand aan. We weten dat de Iepziekte en Watermerkziekte stabiliseren. Het aantal aangetaste bomen en de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte en Masariaziekte varieert.

De Essentaksterfte in Dordrecht ontwikkelt zich echter relatief snel en is fors aanwezig, zoals gemeld als onderdeel van de raadsinformatiebrief Boomziekten van 19 december 2017 (RIS-dossier: 2081751). Uit monitoring en inspectie gedurende 2017 blijkt dat circa 80% van de in totaal 8.000 essen in Dordrecht ziek is. Als de ziekte zich doorzet zoals het nu lijkt, heeft dat grote gevolgen, zowel financieel als landschappelijk/stedenbouwkundig.

De veiligheid voor de mensen in het openbaar gebied en ook de landschappelijke/ stedenbouwkundige kwaliteit van het openbaar gebied zijn van groot belang. Waar nodig, zullen wij zodanige maatregelen aan de essen in het openbaar gebied van Dordrecht treffen dat deze aspecten op een aanvaardbaar niveau blijven. In de praktijk betekent dit naar verwachting het snoeien en vooral ook het rooien en vervangen van aangetaste bomen. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van een aantal scenario's om met deze boomziekte om te gaan. In de loop van 2018 verwachten wij meer inzicht te hebben in de (financiële) consequenties van deze scenario's.

Toekomstbestendig vastgoedbeheer
Vanwege wijzigende wet- en regelgeving, verwachten wij dat aanzienlijke investeringen nodig zijn op het gebied van onder andere:

  • Asbestsanering (voor 2024 mag er geen asbest meer in panden aanwezig zijn.
  • (Brand)veiligheid.
  • Duurzaamheid (in 2023 moeten (gemeentelijke) kantoorpanden minimaal een C-label hebben).
  • Technische aanpassingen om legionella te voorkomen.

In de Vastgoednota 2016 is bepaald dat separate besluitvorming plaatsvindt indien de wetgeving wijzigt. Momenteel vindt er een pilot plaats om de omvang te onderzoeken en het investeringsbedrag te bepalen. Daarna worden grootschalige investeringen en specifieke vervangingsmaatregelen nader onderzocht. Voor de zomer zal het grootste deel van de investeringen in beeld zijn gebracht en informeren wij de raad nader. Hoewel de genoemde jaartallen nog enige ruimte geven, vraagt de realisatie van maatregelen de nodige doorlooptijd waardoor het noodzakelijk is om tijdig te kunnen starten met de benodigde werkzaamheden.

Vervanging brandweerkazerne Oranjepark
Het huidige kazernegebouw op het Oranjepark voldoet niet voor de huisvesting van de Brandweer. Het gebouw is te groot voor de Brandweer en is installatietechnisch sterk verouderd. Om het gebouw nog voor langere tijd in gebruik te houden, is een forse investering in het onderhoud van de installaties noodzakelijk. De staat van het gebouw en de gewijzigde eisen met betrekking tot huisvesting van de Brandweer maken een dergelijke investering niet rendabel. Voor het dekkingsgebied van de binnenstad is een vervangende tweede uitrukpost voor de Brandweer nabij de binnenstad noodzakelijk. Door nieuwbouw van een kleinere efficiëntere uitrukpost aan het Oranjepark, realiseren we een besparing op de jaarlijkse huisvestingslasten. Inmiddels is bekend op welke termijn de meldkamer kan worden samengevoegd met de meldkamer in Rotterdam, zodat als vervolg in samenwerking met Veiligheidsregio ZHZ/brandweer de business-case uitrukpost uitgewerkt kan worden. Medio 2018 zal hiertoe een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Met een kleinere uitrukpost voor brandweer komt een deel van het huidige kazerneterrein beschikbaar voor herontwikkeling (woningbouw). Op dit moment onderzoeken we welke andere invulling aan het gebied kan worden gegeven. De financiële implicaties van de herontwikkeling van de huidige brandweerkazerne kunnen op dit moment nog niet worden ingeschat.

Omgevingswet en bouwplantoetsing
De rijksoverheid wil al een aantal jaren een groot deel van de bouwplantoetsing aan de markt overlaten. Daartoe heeft de minister een ontwerp van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingediend. In de loop van 2017 is dit wetsontwerp, na bespreking in de Eerste Kamer ingetrokken. En zoals in het plenair debat is aangegeven wordt de wet in ieder geval uitgesteld tot 2019. Invoering van de wet zal fors ingrijpen in de kostenkant. Er is becijferd dat gemiddeld 60% van het werk in de fase van de vergunningaanvraag vooralsnog zal verdwijnen. Er zullen dus beduidend minder ambtenaren met een bouwtechnische achtergrond nodig zijn. Per organisatie en afhankelijk van het beschikbare beleidskader kan dit percentage overigens sterk variëren. In samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bereidt de gemeente zich voor op de inwerkingtreding van de wet. Daarbij worden tevens contacten onderhouden met de VNG en het Rijk. Niet duidelijk is wat dit uiteindelijk betekent voor de leges en de taken die bij de gemeente blijven.

Ten aanzien van de Omgevingswet is in 2016 al de voorbereiding ter hand genomen. Over deze ingrijpende wetswijziging zullen wij de raad separaat informeren. Ook hier voorzien we een verdere afname van vergunningplicht en een verschuiving naar meldingsplichtig en toezicht. Meldingen en toezicht zijn niet legesgebonden.

Via de G40 heeft een externe partij de mogelijke consequenties en effecten van de wetswijziging op de gemeentelijke huishouding onderzocht. Eerder verwachtten wij de uitkomsten eind 2017, maar de resultaten van deze verkenning zijn nog niet bekend. De verwachte invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet schuift hierdoor naar achteren in de tijd.

Wegschap 'Tunnel Dordtse Kil'
De exploitatieresultaten van het Wegschap 'Tunnel Dordtse Kil' in de meerjarenbegroting 2019-2023 zijn positief. De verwachting is daarnaast dat de groei van het verkeersaanbod van de laatste jaren zich verder zal voortzetten. Een andere belangrijke toekomstige ontwikkeling is een grote renovatie die aanvangt in 2020. Dit leidt tot aanzienlijke investeringen die leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en leningen).

Bovenstaande punten hebben uiteraard effect op de exploitatie van de Kiltunnel op de lange termijn. Per saldo wordt een positief meerjarig exploitatieresultaat verwacht. Het Algemeen Bestuur kan in overweging nemen (een deel van) dit exploitatievoordeel in te zetten ter verlaging van de eigenarenbijdrage of de toltarieven. Dordrecht zal zich in overleg met de provincie Zuid-Holland inzetten om tot verlaging van de eigenaarsbijdrage te komen.