Benodigde indexaties inkomsten (heffingen en tarieven)

Gebonden heffingen

De gebonden heffingen betreffen heffingen die worden geheven ten behoeve van een specifieke doelstelling. Uitgave van deze opbrengsten is hieraan gebonden. Desbetreffende heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

c. Afvalstoffenheffing/Bouwleges/Overige gebonden heffingen
We stellen voor op de bovengenoemde heffingen een inflatiecorrectie toe te passen van 2,5%

d. Rioolheffing
Op de rioolheffing is het principe van kostendekkendheid van toepassing. Bij de vaststelling van GRP VI in 2016 is ervoor gekozen om de financieringsmethodiek voor vervangingsprojecten om te gaan zetten van het financieren met vreemd vermogen naar eigen vermogen. Deze aanpak vraagt om het creëren van een financiële buffer (spaarpotje) om de overstap naar de nieuwe financieringsvorm te kunnen maken. Om deze buffer op te bouwen is de opbrengst in de Begroting 'staand beleid' per jaarschijf steeds 4,0% verhoogd. Binnen dit percentage wordt de inflatiecorrectie van 2,5% opgevangen.

e. Lijkbezorgingsrechten
In het plan Essenhof 2018-2033 wordt uitgegaan van een kostendekkende realisatie van het totale pakket aan kernproducten en de bijbehorende dienstverlening van de Essenhof. In plaats van de jaarlijkse 3,0% stijging zoals opgenomen in het toenmalige Masterplan is het daarom passender om de stijging te laten aansluiten op stijgende kosten, het CPI-percentage van 2,5%.

f. Parkeertarieven
Over de ontwikkelingen van de parkeertarieven is in de Nota egalisatiereserve parkeren afgesproken dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het CPI-percentage van 2,5%. Ook is afgesproken dat de stijging van de kortparkeertarieven in tranches van 10 eurocent wordt gerealiseerd.